Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

Neit
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Neit
Neit
1076 ed10 500
Reposted fromoll oll viabe-awesome-today be-awesome-today
Neit
Neit
7579 69ea 500
Neit
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Neit
8388 ed84
Neit
Trochę bym się wykrzyczał, trochę poużalał a trochę chce mi się rzygać jak o tym myślę. 
Reposted fromyanek yanek viabe-awesome-today be-awesome-today
5856 a35d 500
Mój ukochany Kraków <3
Neit
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viabe-awesome-today be-awesome-today
Neit

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Neit
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Neit
6647 6539
Reposted fromfafner fafner viabe-awesome-today be-awesome-today

May 11 2017

Neit
0471 07a8
Reposted fromlaluna laluna viabe-awesome-today be-awesome-today
Neit
0215 fec2 500
Reposted fromankess ankess viabe-awesome-today be-awesome-today
Neit

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Neit
Neit
Neit
6461 2076
Neit
9398 26ae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl