Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

Neit
2325 7014 500
Reposted fromnaciol naciol vianiskowo niskowo
2892 fcc5 500
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo

August 25 2017

Neit
Neit


"Please, can I go home now?" — Me, an introvert at a party.
Neit
8373 0a18
Reposted fromslodziak slodziak

August 22 2017

Neit
Neit
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaromantycznosc romantycznosc
Neit
Neit
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats viajethra jethra
Neit
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra
Neit
Neit
Neit
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
Neit
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viajethra jethra
Neit
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viajethra jethra
Neit
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viajethra jethra
Neit
Neit
7267 c965
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
Neit

July 05 2017

Neit
6009 a1f1 500
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl